Skip to main content

Cookie- en privacyverklaring

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)/
General Data Protection Regulation (GDPR)
De AVG(/GDP) is van kracht sinds mei 2018. Deze privacywetgeving geldt voor de hele Europese Unie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervalt hiermee. Doel van deze verordening AVG is;
Het beter beveiligen van persoonsgegevens
Versterken privacyrechten van klanten
Meer verantwoordelijkheden voor organisaties
Bij het niet naleven van de AVG kunnen er boetes worden opgelegd door alle Europese privacytoezichthouders.

BIj inschrijving/deelname geef je toestemming dat FitFlow Den Haag je gegevens gebruikt voor een juiste verwerking in de klantenadministratie en in het reserveringssysteem. Hierbij maakt FitFlow Den Haag gebruik van je naam, bankgegevens, mailadres en eventueel geboortedatum, telefoonnummer en -als deze zijn ingevuld- adresgegevens en medische gegevens die belangrijk kunnen zijn voor de veiligheid van de klant tijdens de les. Er wordt nooit om een kopie paspoort of BSN nummer gevraagd. Het mailadres wordt gebruikt bij vragen en voor het verstrekken van informatie relevant voor deelnemers mbt lessen/docenten of nieuwe ontwikkelingen. Het telefoonnummer wordt gebruikt in geval van snelle meldingen zoals uitval van een les.
Ingevulde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk - tot 6 maanden na de laatst gevolgde les, voor het geval klant nog terugkomt - en kunnen worden opgevraagd door de klant. Inzage in de persoonlijke gegevens heeft alleen de eigenaresse van FitFlow Den Haag.

Voor de betalingen werkt FitFlow Den Haag samen met Mollie betaalsysteem en voor het reserveringssysteem met Momoyoga. Voor het SportvastenFittergy traject delen wij de gegevens met SportvastenFittergy (medische gegevens en metingen noodzakelijk voor het leefstijltraject)
Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor een inschrijving/reservering of betaling worden gedeeld met deze partijen.
De website is beveiligd met een SSL- certificaat , waardoor gegevens versleuteld worden verzonden.
Er wordt geen gebruik gemaakt van Cookies en er worden geen gegevens verzameld over hoe bezoekers de website gebruiken (webstatistieken).
In het geval van uploaden van beeldmateriaal zullen wij altijd toestemming vragen om het beeldmateriaal te plaatsen.
Op de website zit een link naar 3e partijen van facebook/instagram/sportvastenfittergy/reserveringssysteem/betalingssysteem. Zodra u op die link drukt verlaat u de website van FitFlow Den Haag en zijn de cookies van 3e partijen van toepassing.
In het geval van vragen, een klacht over de privacy - dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) - of twijfel of uw gegevens wel goed beveiligd worden of als u iets wilt verwijderen uit uw gegevens -wat u zelf met uw inlogcode niet kunt doen- neem dan vooral contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

General Data Protection Regulation (GDPR)- we only ask the information necessary to follow a lesson (name, telephone, e-mail if necessary address and health information) . We will only share information with other partners necessary to make a reservation or payment. If you have questions/complaints about our privacy policy please e-mail us; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.fitflowdenhaag.nl.

Informatie op deze website
Ik probeer de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrek ik zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Prijzen
Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van jouw bestelling, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Gegevens
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van jouw gegevens is bovendien mijn privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. FitFlow Den Haag is rechthebbende van deze content.

De content op deze website mag zonder mijn toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media-buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld.

Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontwerp website, afbeeldingen en foto's
De website en afbeeldingen zijn ontworpen door Jane Neirinckx van CKX | Fine-tuning your story.

De foto's van locaties Koorenhuis en Malakkastraat zijn gemaakt door OneFit. Evenals de foto's bij de kopjes Essentrics en Blackroll op de homepage.

Derden
Ik ben niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

Ik ben niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch ben ik aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die ik op deze website toon.
Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Ik ben niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat ik hiervan op de hoogte ben.

Notice and take down
Treft u onrechtmatige content op mijn website aan, dan vraag ik je vriendelijk dit aan mij te melden, zodat ik deze van de website kan verwijderen. Je kunt een melding maken door mij te e-mailen met de volgende gegevens:
- de URL waar je de onrechtmatige content hebt aangetroffen;
- een korte omschrijving van de onrechtmatige content;
- een onderbouwing waarom de content volgens jou onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is;
- jouw naam en contactgegevens.

Indien de content evident onrechtmatig is zal ik deze binnen 48 uur na jouw melding verwijderen. Indien ik niet met enige zekerheid kan vaststellen dat de content onrechtmatig is, zal ik hier onderzoek naar doen en je daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk neem ik contact met je op voor meer informatie. Wijzigingen De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Ik garandeer niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact
Deze website is van FitFlow Den Haag, ingeschreven bij de KvK onder nummer 54486009.
Bij vragen of een notice and take down-melding kunt je contact opnemen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer …Disclaimer

 • Hits: 1136

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FitFlow Den Haag

versie 14 februari 2023

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. FitFlow Den Haag: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: FitFlow Den Haag gevestigd aan de Malakkastraat 152 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54486009;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen FitFlow Den Haag en de klant;
c. lid: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met FitFlow Den Haag;
d. training: de (personal) trainingssessie en/of groepslessen die door FitFlow Den Haag worden verzorgd;
e. trainer: de natuurlijke persoon die namens FitFlow Den Haag de training en/of les geeft;
f. sportstudio: de sportstudio van FitFlow Den Haag;
g. website: de website www.fitflowdenhaag.nl die door FitFlow Den Haag wordt beheerd.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN
2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen FitFlow Den Haag en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door FitFlow Den Haag vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. FitFlow Den Haag heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. AANBOD
3.1. Het aanbod van FitFlow Den Haag is vrijblijvend.
3.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website binden FitFlow Den Haag niet.
3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele verzendkosten.
3.5. FitFlow Den Haag kan besluiten dat zij tijdelijk geen (nieuwe) klanten aanneemt.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zich online via de website heeft ingeschreven.
4.2. Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt het reserveringssysteem waar FitFlow Den Haag gebruik van maakt een bevestiging per mail. Heeft de klant geen bevestigings-e-mail ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met FitFlow Den Haag.
4.3. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
4.4 Door de overeenkomst te voltooien (d.w.z. bij het doen van een aankoop via Trainin, het reserveringssysteem waar FitFlow Den Haag gebruik van maakt) geef je aan dat je ten minste achttien jaar oud bent.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT
5.1. De klant die via de website een overeenkomst met FitFlow Den Haag heeft gesloten, heeft het recht de overeenkomst binnen veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Wil de klant gebruikmaken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat binnen veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk aan FitFlow Den Haag kenbaar te maken.
5.3. FitFlow Den Haag zal, bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel, binnen veertien dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het eventueel reeds betaalde lidmaatschapsgeld aan de klant terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de klant reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval dient de klant de prijs voor de rittenkaart te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is.

ARTIKEL 6. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST
6.1. De overeenkomst wordt aangegaan tot het moment dat alle lescredits zijn gebruikt. De geldigheid van het product staat vermeld op de strippenkaart en/of losse les.

ARTIKEL 7. OPENINGSTIJDEN
7.1. De klant heeft toegang tot de sportstudio gedurende de lestijden van den sportstudio en een kwartier daarvoor/daarna. De lestijden en staan vermeld op de website van FitFlow Den Haag. FitFlow Den Haag heeft het recht haar openingstijden zonder opgaaf van redenen aan te passen.
7.2. FitFlow Den Haag kan besluiten volledig gesloten te zijn tijdens de feestdagen en de aangekondigde vakantieperiodes.

ARTIKEL 8. AAN- EN AFMELDEN VOOR EEN TRAINING EN/OF LES
8.1. Via de website van Trainin (het gebruikte reserveringssysteem van FitFlow Den Haag) en de Trainin-app kunnen klanten zich aan- en afmelden voor een training en/of een les.
8.2. Indien de klant gebruikmaakt van een strippenkaart, kan de klant zich tot twaalf uur voor aanvang van de training en/of les aanmelden en kosteloos afmelden (tenzij anders vermeld). Avondlessen (d.w.z. lessen na 16.00 uur) kunnen tot 08.00 uur worden geannuleerd.

ARTIKEL 9. ANNULERING VAN EEN TRAINING EN/OF LES DOOR FITFLOW DEN HAAG
9.1. FitFlow Den Haag heeft het recht een training en/of les te annuleren. Een training en/of les kan bijvoorbeeld geannuleerd worden indien er te weinig aanmeldingen voor den training en/of les zijn of indien er sprake is van overmacht, zie artikel 16.
9.2. FitFlow Den Haag tracht de klant die zou deelnemen aan de training en/of les zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van desbetreffende annulering.

ARTIKEL 10. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT EN HUISREGELS
10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan FitFlow Den Haag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
10.2. De gegevens en informatie die de klant aan FitFlow Den Haag verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
10.3. De klant dient voor de gekozen training en/of les de kledingvoorschriften op te volgen. Dat wil zeggen: gelieve geen sieraden of kleding met ritsen/uitstekende punten te dragen; bij lang haar, het haar in een elastiek te dragen bij het gebruik van apparatuur; en schone sportschoenen/toesox te dragen.
10.4. Indien de klant in de sportstudio traint en de training en/of les vereist sportschoenen, dan dient de klant sportschoenen te dragen die aan de onderkant (zool) schoon zijn, die niet afgeven op de vloer en die niet gebruikt worden voor buiten.
10.5. Het is de klant verboden andere leden van FitFlow Den Haag lastig te vallen of te intimideren, luidruchtig te zijn of op enige andere wijze overlast te veroorzaken aan andere leden.
10.6. Het gebruik van een mobiele telefoon in de ruimtes in de sportstudio waar getraind wordt is niet toegestaan.
10.7. Indien de klant gebruik wil maken van een sportapparaat dat hij nog nooit gebruikt heeft, dan dient hij eerst instructies voor gebruik van het sportapparaat aan FitFlow Den Haag te vragen.
10.8. Het is de klant enkel toegestaan sportapparatuur te gebruiken volgens de gegeven instructies of volgens de instructies die op het sportapparaat staan.
10.09. De klant is aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de sportstudio, de daarin aanwezige sportapparatuur en overige zaken dat is ontstaan als direct of indirect gevolg van een handelen en/of nalaten van de klant.
10.10. Het is niet toegestaan te roken in de sportstudio.

ARTIKEL 11. DE TRAINING EN/OF LES
11.1. De klant is verplicht gedurende de training en/of les de aanwijzingen van de trainer op te volgen.
11.2. De klant dient eventuele gezondheidsklachten ruim voor aanvang van de training en/of les zelf te melden aan de trainer. Indien de klant zich niet geschikt acht voor de training en/of les, dan dient de klant dat direct aan de trainer te melden.
11.3. Indien de trainer bij aanvang van de training en/of les van de klant geen informatie over eventuele gezondheidsklachten heeft ontvangen, dan wordt verondersteld dat de klant verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training en/of les te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training en/of les gaat volgen.
11.4. De klant dient de training en/of les te staken bij pijn, ziekte en/of een aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training en/of les schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
11.5. De klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de training en/of het gebruiken van sportapparatuur blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van FitFlow Den Haag.
11.6. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training en/of les is niet toegestaan.
11.7. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training en/of les bemoeilijkt of verhindert, dan is FitFlow Den Haag bevoegd de training en/of te staken of de klant de toegang tot de training en/of les te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding voor de training en/of les blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van FitFlow Den Haag op vergoeding van eventuele schade.

ARTIKEL 12. TARIEVEN
12.1. FitFlow Den Haag heeft het recht haar tarieven, reserverings- en annuleringstermijn en het minimum- en maximumaantal klanten van tijd tot tijd aan te passen.
12.2. De klant wordt minimaal twee weken voor de ingangsdatum van de tariefwijziging en wijziging van overige voorwaarden (zoals een reserveringstermijn/annuleringstermijn) schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van desbetreffende wijziging.

ARTIKEL 13. BETALING
13.1. Betaling geschiedt middels iDeal-betaling via het reserveringssysteem van Trainin.

ARTIKEL 14. ONTBINDING EN OPSCHORTING
14.1. FitFlow Den Haag is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt.
14.2. Voorts is FitFlow Den Haag bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht van een van de partijen.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1. FitFlow Den Haag kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16.2;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
15.2. FitFlow Den Haag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FitFlow Den Haag is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training en/of les en het gebruik van sportapparatuur in de sportstudio geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training en/of les en/of tijdens zijn verblijf in de sportstudio. FitFlow Den Haag kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, dat ontstaan is tijdens de training en/of les, door het opvolgen van de door FitFlow Den Haag gegeven trainingsadviezen of instructies of die ontstaan zijn ten gevolge van het gebruik van sportapparatuur. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training en/of les of tijdens het gebruik van sportapparatuur komen geheel voor rekening van de klant.
15.4. De klant dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door FitFlow Den Haag. Indien de klant weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
15.5. FitFlow Den Haag kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op de locatie waar de training en/of les plaatsvindt.
15.6. FitFlow Den Haag kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere sportapparaten tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld.
15.7. FitFlow Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte of gevolgschade.
15.8. Indien FitFlow Den Haag aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FitFlow Den Haag beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van FitFlow Den Haag gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van FitFlow Den Haag beperkt tot het bedrag de van de rittenkaart die de klant heeft aangeschaft.

ARTIKEL 16. OVERMACHT
16.1. FitFlow Den Haag is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
16.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop FitFlow Den Haag geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

ARTIKEL 17. GEHEIMHOUDING
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. FitFlow Den Haag verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

ARTIKEL 18. INTELLECTUELE EIGENDOM
18.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen en/of lessen ontwikkeld door FitFlow Den Haag blijven bij FitFlow Den Haag berusten.
18.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van FitFlow Den Haag niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van of tijdens de training en/of les.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
19.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen tussen de klant en FitFlow Den Haag zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar FitFlow Den Haag gevestigd is. De klant heeft één maand de tijd nadat FitFlow Den Haag zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Lees meer …Algemene voorwaarden

 • Hits: 1391

Nieuws

Nieuws

 • We starten weer!

  6 september 2023

  We gaan weer lekker knallen: nieuw lesrooster en nieuwe aanbieding!

  De zon straalt nog volop, en wij zitten niet stil! Vanaf 12 september tot en met eind december zijn we terug met een uitgebreid lesrooster én gloednieuwe lessen om je sportieve doelen te bereiken.

  Gratis Proefweek: 13 t/m 27 september

  Begin het seizoen met een voorsprong. Van 13 tot en met 27 september kun je volledig gratis deelnemen aan de proeflessen.

  Nieuw op het Rooster

  • Gentle Flow Yoga: Voel je zen met Naomi Nieuwkerk; elke woensdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur in de Malakkastraat. Maak gebruik van je gratis proefles op 13 september en/of profiteer van de introductieprijs: 10 lessen voor slechts €99 (vaste groep).

  • Barre Flow: Voeg een vleugje elegantie toe aan je workout met Sam Maclennan. Elke dinsdagavond om 20.00 uur in het Koorenhuis. Reserveer je gratis proefles op 12 september en/of ontdek de speciale introductieprijs van 10 lessen voor €99 (vaste groep).

  Hoe boek je jouw les?

  Simpel! Ga naar het lesrooster om je les te boeken of bezoek de lespagina voor meer informatie over elke afzonderlijke les.

  Ik kan niet wachten om je weer terug te zien in de studio! Tot snel op de mat!

   

 • Nieuwe website

  1 januari 2022

  Groot nieuws! De website en het logo van FitFlow Den Haag zijn in een nieuw jasje gestoken om een nieuwe en frisse start te maken.
 • Hits: 2727